Regulamin - lepszy start

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji usługi, której przedmiotem jest wykonanie opracowania naukowego na podany przez  Zamawiającego temat. Opracowany tekst jest przeznaczony zawsze na indywidualny użytek klienta, a Centrum Edukacyjne Lepszy Start Sp. z o.o. (dalej Wykonawca) nie bierze odpowiedzialności za jego wykorzystanie niezgodne z prawem lub też nieetyczne.

2. Usługi objęte niniejszym regulaminem świadczone przez Centrum Edukacyjne Lepszy Start Sp. z o.o., mające siedzibę w: Twierdza 160, 38-130 Frysztak, zwane dalej Wykonawcą, wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Wykonawca nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wyżej opisane działania.

3. Wszystkie usługi wykonywane są zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszystkie teksty i konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają wyłącznie charakter dydaktyczny i informacyjny. Wykonawca nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek innym nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wyżej opisane działania.

4. Wykonawca każdorazowo ustala z Zamawiającym warunki współpracy przed jej rozpoczęciem – mają one znajdować się zawsze w korespondencji mailowej lub na koncie na Facebooku – nigdy w formie tylko telefonicznej.
 
5. Jeżeli Zamawiający zamawia wyłącznie plan pracy, jego cena wynosi 50 zł. Jeżeli Zamawiający zamawia wyłącznie bibliografię, jej cena wynosi 50 zł. Jeżeli Zamawiający zamawia całą pracę, wówczas plan pracy (za który uiścił wcześniej opłatę, jest w całości zwrotny). Cena za stronę każdej pracy ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się Wykonawcy ze wszystkimi wytycznymi – standardowa stawka wynosi 27 zł znormalizowanego tekstu. W przypadku poprawek, projektów, analiz itp. każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.

6. Istnieje możliwość uzyskania rabatu 10% w przypadku zamówienia drugiej pracy na minimum 60 stron. Wykonawca przewiduje również zniżkę za polecenie jego usług innym osobom, które również skorzystają z usług Wykonawcy i zamówią pracę na minimum 60 stron. Wówczas istnieje możliwość uzyskania rabatu w wysokości 10% dla osoby polecającej.

7. W celu wpisania realizacji pracy zleconej przez Zamawiającego w grafik, należy dokonać przedpłaty w wysokości ilości zamówionych stron pierwszej części pracy na konto bankowe Wykonawcy. Potwierdzenie wpłaty zrealizowanego przelewu (a nie będącego w trakcie realizacji), należy koniecznie przesłać ZAŁĄCZNIKIEM w formacie PDF na adres e-mailowy Wykonawcy (lepszepisanie@gmail.com). Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przelewu praca zostaje przekazana do realizacji.Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest przesłanie potwierdzenia przelewu. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie przesłane, zlecenie może nie zostać wykonane w terminie – za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Konto bankowe, na które dokonywać należy wpłat, nie jest stale monitorowane!8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty Wykonawca potwierdza e-mailowo rozpoczęcie wykonywania zlecenia.

9. Zamawiający ma prawo i obowiązek dowiadywania się na bieżąco o to, na jakim etapie jest realizacja jego zlecenia. Brak kontaktu z  Wykonawcą może spowodować zatrzymanie realizacji zlecenia.

10. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji, aby Wykonawca mógł zrealizować zlecenie w sposób profesjonalny. W tym celu należy przesłać e-mailem następujące dane: temat pracy, plan pracy, wymogi edytorskie (rozmiary czcionek, ustawienia marginesów, metodę sporządzania przypisów itd.), wytyczne merytoryczne, wskazówki, polecaną i zalecaną bibliografię, terminy, w których Zamawiający chciałby otrzymać poszczególne części pracy oraz telefon kontaktowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie prześle wytycznych technicznych, zastosowane zostaną ustawienia standardowe: czcionka 12 TNR; interlinia 1,5; margines lewy 3,5; prawy 2,5; przypisy dolne. Zmiana ustawień technicznych pracy po jej napisaniu będzie odpłatna.

11. Zlecenia realizowane są po zatwierdzeniu planu pracy i innych wytycznych. Brak zatwierdzonego planu pracy uchyla zasadę o  gratisowych poprawkach.

12. Po napisaniu pierwszej części pracy Wykonawca przesyła Zamawiającemu zamówioną przez niego część pracy. Następnie Zamawiający może zgłosić swoje uwagi, które zostaną naniesione. Jeśli promotor ma uwagi, Zamawiający przesyła pracę do poprawy. W  przypadku pytań podczas pisania pracy Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku, gdy  Zamawiający jest zainteresowany dalszą współpracą z Wykonawcą, określa kolejną ilość stron do napisania i dokonuje przedpłaty w  wysokości ilości zamówionych stron itd. Płatności nigdy nie są za całą pracę, lecz przed każdym rozdziałem lub jego częścią.

13. Każda praca wysłana będzie Zamawiającemu drogą e-mailową na adres e-mail Wykonawcy, z którego prowadzona jest korespondencja.

14. Wszelakie poprawki leżące po stronie Wykonawcy, wynikające z przyjętych na początku współpracy założeń, ustaleń i planu pracy, są wliczone w cenę. Poprawki te dokonywane są bezpłatnie w okresie 30 dni – licząc od daty odebrania pracy (bądź części pracy) przez Zamawiającego. Po tym okresie istnieje możliwość dokonania dalszych, już odpłatnych poprawek, a termin ich wykonania będzie zależał od ilości nowych zamówień przyjętych do realizacji oraz zostanie on wspólnie ustalony i zaakceptowany przez obie zainteresowane strony.

15. Pozostałe poprawki, które nie wynikają z błędów Wykonawcy, a są wynikiem np. zmian decyzji promotora czy decyzji Zamawiającego, dokonanych po wcześniejszych ustaleniach, zawsze będą odpłatne. Również poprawki zwiększające objętość pracy, dokonywane po jej napisaniu lub w trakcie pisania, w wyniku dopisywania zagadnień wskazanych przez Zamawiającego lub promotora, są płatne według ustalonej stawki za stronę.

16. Ilość stron zamówiona przez Zamawiającego po dokonaniu przedpłaty nie może ulec zmniejszeniu. W przypadku rezygnacji z  zamówionych stron Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu należności za te strony.

17. Uwagi i wskazówki dotyczące poprawek należy przesyłać w formie skanów, zdjęć kartek z uwagami promotora lub w pliku w wersji elektronicznej, w formie dokładnego opisu, z podaniem numeru strony, numeru akapitu, numeru przypisu itd. Należy przesyłać skany i  zdjęcia w pliku o maksymalnej wielkości 25 MB. Wszystkie materiały przesłane przez Zamawiającego powinny być dobrej jakości, zawarty w nich tekst musi być czytelny. Na konsultacjach z promotorem należy uzyskać pełne, jasne i wyczerpujące informacje dotyczące jakichkolwiek zmian w pracy. Za wprowadzanie nawet nieodpłatnych poprawek z tekstu, który jest „nabazgrany" przez promotora na kartkach i nie da się z niech nic odczytać, pobierana zostanie dodatkowa opłata lub ewentualnie wytyczne te mogą nie zostać wprowadzone.

18. Wykonawca zapewnia wszystkim Zamawiającym właściwą realizację świadczonych usług. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, które znajdują się poza kontrolą Wykonawcy, warunki realizacji zamówienia mogą ulec zmianie.

19. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia rzetelnie oraz według najlepszej dostępnej i potwierdzonej naukowo wiedzy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów lub ich fragmentów. Co oznacza, że poprawki „bo tak" lub „widzi mi się" promotora nie są bezpłatne – poprawki muszą zostać merytorycznie uzasadnione.

20. Zamawiający może na każdym etapie realizacji pracy zrezygnować ze świadczenia dalszej usługi, a jednocześnie jest zobowiązany do  złożenia rezygnacji na piśmie. W tym przypadku nie otrzymuje zwrotu poniesionych już kosztów.

21. Wszystkie ustalenia i zmiany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wymagają formy pisemnej.

22. W przypadku pytań lub wątpliwości Wykonawca prosi o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


23. Każdy klient jest chroniony prawnie podczas korzystania z usług Wykonawcy, co oznacza, że wszelkie teksty i opracowania są indywidualne i nie będą wykorzystane ponownie, jak również dane personalne klientów NIGDY nie zostaną wykorzystane przez Wykonawcę.
 
24. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego